Církev československá husitská ve Vratimově

 

 

100 let od položení základního kamene Husova sboru CČSH ve Vratimově

 

V neděli 2. června 2024 v 8.30 hodin si v našem sboru

Církve československé husitské  

ve Vratimově připomeneme 100 let od položení základního kamene tohoto sboru.

 

Přijďte si spolu s námi připomenou dílo i mnohých Vašich předků,

 které vybudovali s velkým nasazením a naději.

A jak to vše začalo ?

8. ledna 1920 po vedením Dr. Karla Farského, byla v Praze založena církev československá.

V kronice našeho sboru jsou zapsána tato slova :

„ Církev československá obnovujíc náboženství Kristovo v národě ve shodě se zdravým rozumem

 a podle sociálních potřeb doby, netouží po bohatství, ale chce plnit odkaz Jana Husa a J.A. Komenského

 a vrátiti národu československému v ruce jeho vládu všech věcí náboženských.

 Český člověk může jít za hlasem svědomí a lze se mu říditi příkazem Husovým, aby pravdu hledal,

 pravdě se učil, pravdu slyšel, pravdu mluvil a tuto držel a bránil.“

Tento náboženský proud  zasáhl i náš kraj a tak dne 20. března 1921 byla svolána ustanovující schůze  

Církve československé ve Vratimově. Tato schůze se konala v sále hostince 44 ve Vratimově a svolal ji Štěpán Pavlický.

 Prvním řečníkem pak byl bratr farář Ferdinand Stibor z Radvanic. Jako nově se rodící církev neměla kostely

 a tak se bohoslužby konaly nejčastěji ve školních budovách. Často se přidávaly i další překážky na cestě 

budování této církve, avšak dobré dílo se ve Vratimově podařilo – 22.7.1923 byla NO CČS ve Vratimově státně schválena. 

V té době měla náboženská obec 2156 členů.

5.8.1923 se konala valná hromada, kde byla zvolená nová farní rada jejímž předsedou se stal pan Antonín Tomis.

 Na této valné hromadě bylo také rozhodnuto postavit ve Vratimově vlastní Husův sbor.

 Pozemek na stavbu byl zakoupen od pana Štěpána Pavlického za částku 6.000,- Kč. 

Plány na stavbu sboru zhotovil  stavitel Otmar Pazourek z Ostravy a se stavbou se započalo v říjnu 1923.

Ještě v témže roce byly  svépomocí a obětavostí členů vybudovány základy.

Na jaře 1924 se pokračovalo se stavbou. Do konce května 1924 byly základy s části zdiva dohotoveny 

a 1. června 1924 se konala slavnost kladení základního kamene, kterou vedl československý farář Josef Polák z Ostravy.

 

A právě toto vše si bohoslužbou 2.6.2024 v 8.30 hodin,

a následně koncertem vážné hudby ve 14.00 hodin připomeneme.

 
 
 
 
========================================================

 

Poselství Velikonoc

 

Zelený čtvrtek, jímž vstupujeme 

do tajemství Velikonoc,

vypráví kromě jiného příběh 

Poslední večeře Páně. 

Ježíš se spolu se svými nejbližšími 

učedníky shromáždil 

v předvečer starozákonní paschy ve večeřadle, 

aby si připomněli slavný východ Izraelitů z Egypta.

Tehdy pronesl i tato slova:

 „Velice jsem toužil

jíst s vámi tohoto beránka, 

dříve než budu trpět“    

  (Lk 22,15).

 

Milé sestry, milí bratři v Kristu, 

přátelé, sousedé, děti….

 

Dovolujeme si Vás pozvat do našeho Husova sboru 

na společné setkání a to

ve čtvrtek 28.3.2024 od 17.00 hodin.

 

Program:

Zdobení velikonočních vajíček, 

výroba velikonočních dekorací.

Společné stolování, připomenutí křížové cesty.

 

 

                                                                                          

        Dobro je silnější než zlo, a to je    

     velikonoční naděje pro dnešní dobu.

 
========================================================
 

Ve Vratimově 10.3.2024

 

 

„ Toto je den, který učinil Hospodin, 

já sejme a radujme se z něho!“ (Žl 118, 24 )

 

 

 

Milé sestry, milí bratři, pokoj Vám

 

Člověk má právem radost, když něco udělá dobře, když se mu podaří

 překonat překážku, nebo když něco dobře dopadne.

Radost velikonočního rána a celé velikonoční neděle stojí na ještě 

pevnějším základě a je větším důvodem k radosti.

Celá událost závěru Ježíšova života vrcholí velkým Božím činem, 

který nazýváme "vzkříšení". Je to něco, co se týká člověka, ale co

 možnosti lidského snažení a konání nekonečně překračuje.

 Ježíšovo vzkříšení je definitivní vítězství nad mocným zlem, 

které zdánlivě slavilo triumf Ježíšovou smrtí.

A je to také výzva, abychom přes všechny činy zla, před kterými 

se cítí člověk zcela bezmocný, vnímali, že Boží skutečnost jde 

ještě dál. Až za vrchol lidských neštěstí, tragédií a lidské bezmoci. 

Proto se už teď můžeme radovat a jásat, i když se budeme 

se zlem v nás i okolo nás stále setkávat.

 

 

Tuto radost si společně připomeneme při bohoslužbě

Na Hod Boží velikonoční v neděli 31.3.2024 – v 8.30 hodin

 

 

Dovoluji si Vás také pozvat do našeho sboru ve Vratimově :

Na Zelený čtvrtek 28.3.2024 – od 17.00 hodin ,

 

 kdy je připraven program i pro děti 

( malování vajíček, výroba velikonočních ozdob), poté zasedneme

 společně ke stolu a připomeneme si Poslední večeři Páně.

 

Dále pak se k bohoslužbě sejdeme v neděli 7.4.2024 v 8.30 hodin,

 po které bude následovat shromáždění náboženské obce.

 

 

Co nejsrdečněji Vás také zvu na letošní Noc kostelů, 

která se bude konat

v pátek 7.6.2024 . 

Sbor na Školní ulici ve Vratimově bude otevřen

od 17.00 hodin do 21.00.

 

Připravujeme bohatý program, jehož součástí bude od 18.00 hodin

 již tradiční smažení vaječiny.

O přesném program Vás budeme informovat 

prostřednictvím vývěsek u sboru i v rámci města.

 

 

V letošním roce si Husův sbor ve Vratimově připomene také

 významné události a to – 100 let od položení základního kamene

 – bohoslužbu připravujeme na

neděli 2.6.2024 od 8.30

 

- 100 let od otevření sboru - slavnostní bohoslužba se bude

konat v neděli 17. 11. 2024

od 10.00 hodin.

 

 

O těchto a dalších připravovaných akcích bude ještě informování .

 

Vám všem radostné Velikonoce ve světle vzkříšeného Pána!

 

Šárka Juřinová – farářka

Tel : 606 574 250

 
 
========================================================

Ve Vratimově 1.12.2023

 

„Boží království je mezi Vámi.“ Lk 17,21

Milé sestry, milí bratři, pokoj Vám

V adventu slavíme a očekáváme Kristův příchod. 

Do bytu si dáváme adventní věnec, na kterém postupně rozsvěcujeme

čtyři svíce, které symbolizují Ježíše Krista jako Světlo, které osvěcuje 

náš všední život. Adventní věnec je zároveň i symbolem věnce vítězů. 

Dáváme si jej proto do bytu s důvěrou v to, že se náš život ve spojení

s Bohem zdaří, že Bůh scelí a narovná vše zlomené a nalomené 

v našem životě, že nakonec v našem životě zvítězí dobro, láska a světlo…

Vždyť Bůh nepřichází jen k nějakým ideálním lidem v ideálních situacích. 

Naopak! On v Ježíši Kristu přišel do tohoto našeho reálného světa, 

poznamenaného dobrotou i špatností, rozdělením, zlobou, chudobou,

 utiskováním a válkami. Bůh se rozhodl obývat naše osobní dějiny takové,

 jaké jsou, s veškerou tíži jejich omezení a dramat. Prokázal tak svoji 

milosrdnou a láskyplnou náklonnost k lidským tvorům. Jedno z biblických

 jmen pro Ježíše tak zní „Emmanuel“, což znamená „Bůh s námi“!

Po době očekávání přichází čas vánoční, a právě v tomto čase si 

 

Vás dovoluji pozvat k vánoční bohoslužbě 

a to v neděli 24.12.2023 ve 21.00 hodin .

 

Dále se také k sejdeme k novoroční bohoslužbě 

v neděli 7.1.2024 v 8.30 hodin.

 

Pravidelně se pak bohoslužby konají vždy 1. neděli v měsíci od 8.30 hodin.

 

Bohoslužby můžete navštívit také v sousední 

NO ve Frýdku – Místku na ulici

Husova 377 a to : v pondělí 25.12.2023 v 9.30 hodin

v sobotu 6.1.2024 v 16.00 hodin.

 

Pokud jste ještě neměli možnost zaplatit církevní příspěvek,

můžete tak učinit  před kteroukoli bohoslužbou,  

či převodem na bankovní účet . 

Minimální příspěvek byl radou starších stanoven na 300,- Kč ročně.

 

Těším se na setkání s Vámi -Šárka Juřinová – farářka

tel. 606 574 250 , email: sarkajurinova@seznam.cz 

Informace umísťujeme také na web: https://ccshvratimov.webnode.cz

a také na facebook : Husův sbor CČSH Vratimov

 
 
 
========================================================
 

            POZVÁNKA CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ VE VRATIMOVĚ

 

Dovolujeme si Vás pozvat do našeho sboru na ulici Školní 

v neděli 3.12.2023, kdy od 16.00 

proběhne setkání s názvem

 „MOŽNÁ PŘÍJDE I MIKULÁŠ“ 

– je to tedy především akce pro děti, se soutěžemi 

a také odměnou pro každé dítko.

 

 

Dále si vás dovolujeme pozvat na vánoční bohoslužbu, 

která se bude konat v neděli 24.12.2023 od 21.00 hodin.

 

S přáním klidného a radostného adventního i vánočního času

za RS NO CČSH ve Vratimově

Šárka Juřinová -farářka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================
========================================================
========================================================
========================================================

Náboženská obec 

Církve československé husitské ve Vratimově,

si Vás tímto dovoluje co nejsrdečněji pozvat na letošní

NOC KOSTELŮ

konanou dne 2.6. 2023 od 17.00 hodin do 21.00 hodin

v prostorách Husova sboru ve Vratimově 

na ulici Školní 217.

 

Program:

 

Od 17.30 hodin   - vystoupení členů tanečního studia

                                                  Mata Hari z Hrabové

Od 18.00 hodin   - smažení vaječiny

 

Od 20.00 hodin   - večerní ztišení

 

 

 

V průběhu celého podvečera si budete moci

také prohlédnou prostory sboru a zvonice s výkladem ,

výstavu fotografií Hany Stránské .

 

 Za NO CČSH ve Vratimově – rada starších a farářka Šárka Juřinová

========================================================
========================================================
 
========================================================

                                                      „Narodí se nám dítě, bude nám dán syn

                                na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno:

                 Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“                                                                                                      

                                                                                       prorok Izajáš 9,5-6

 

                                                                                Ve Vratimově 17.11.2022

Milé sestry, milí bratři, pokoj Vám

 

O Vánocích se živý a všemocný Bůh z lásky stává zcela malým a slabým. 

Stvořitel se vydává svému stvoření, aby mu dokázal: "Podívej se, nechci ti 

způsobit nic zlého. Přicházím k tobě s prázdnýma rukama a budu v tobě růst

 jen tak rychle, jak ty to dovolíš. Jsem Bůh, který se stal člověkem. 

Nejsem schopen ti učinit cokoliv zlého."

 

Do tohoto tvrdého světa vstupuje laskavé a křehké Dítě Ježíš. Přichází 

osvobodit člověka zapleteného do sítě nenávisti a zotročeného mnohými

 roztržkami. Boží Syn dává vyrašit naději, že navzdory tolika obtížím 

vzejde nakonec v lidských srdcích pokoj.

Moji milí,

Bůh není někde daleko, vzdálený. Není někde nahoře. On je mezi námi a s námi. 

Přišel na svět viditelně jako bezmocné dítě, dýchal náš vzduch, 

nosil naše oblečení, jedl naše jídla. Stal se bratrem všech lidí 

a nyní klepe i na dveře naších srdcí.

 

 

Dovoluji si Vás tímto pozvat k vánoční bohoslužbě  

a to v sobotu  24.12.2022 ve 21.30 hodin .

 

Dále se také k sejdeme k novoroční bohoslužbě 

v neděli  1.1.2023 ve  14 hodin.

 

Pravidelně se pak bohoslužby konají vždy 1. neděli v měsíci

 od 8.30 hodin.

 

Pokud jste ještě neměli možnost zaplatit církevní příspěvek,

můžete tak učinit před kteroukoli bohoslužbou, 

nebo prostřednictvím přiložené poštovní poukázky, či převodem na bankovní účet .                         

Minimální příspěvek byl radou starších stanoven na 250,- Kč ročně.

 

I v letošním roce probíhaly rekonstrukce sboru a to oprava balkonu

nad vstupem do prostor sboru, řešení kanalizační přípojky, nátěry oken a dveří.

Za Vámi poskytnuté dary na zvelebování našeho sboru - odkazu předků, 

jsme Vám nesmírně vděčni a Vážíme si jich.

 

 

Za RS NO CČSH ve Vratimově  farářka  Šárka Juřinová .


 
 
========================================================

            V případě zájmu o Mikulášský balíček pro dítě 

        kontaktujte paní Kamenou na tel. čísle 733 114 909.

 
========================================================

                                                       Ve Vratimově  14.10.2022

 

"Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, 

i kdyby umřel, bude žít a neumře navěky, praví Kristus."   (Jan 11,25)

 

Milé sestry, milí bratři, pokoj Vám.

Památka zesnulých nás může vést k nejrůznějšímu přemítání.

Nemělo by být ale jen smutné a ponuré.

Že se nám po našich drahých zesnulých stýská není nic divného. 

Že mnohdy vůči nim cítíme dluhy nějaké péče nebo pozornosti je

 výrazem naší poctivosti. Ale jděme ještě dál. To první, co bychom 

mohli a měli uplatnit při vzpomínce na ty, kdo nás v tomto životě 

předešli na věčnost, je vděčnost jim i vděčnost za ně. Obdarovali 

nás mnohým, co si neseme v našich životech jako bohatství. A oni 

sami byli pro nás v mnohém obdarováním Božím.

Bůh nám jejich prostřednictvím ledacos dal. A  proto stojí za to si 

udělat jakousi malou inventuru těchto obdarování, 

zakončenou díkem na jejich adresu i směrem k Bohu.

 

Dovolte mi tedy pozvat Vás na vzpomínkovou bohoslužbu 

k uctění památky zesnulých, a to

 
v neděli 6.11.2022 v 8.30.hodin do Husova sboru ve Vratimově.

 

V úterý 1.11.2022 bude sbor otevřen pro návštěvu kolumbária
a tiché zastavení v čase vzpomínek na naše blízké
a to v době od 16.00 – 18.00 hodin

 

Za RS NO CČSH ve Vratimově  farářka  Šárka Juřinová .

 

========================================================

========================================================
 
 
======================================================================
 
 
 
NOC KOSTELŮ
 

Náboženská obec Církve československé husitské ve Vratimově, 

si Vás tímto dovoluje co nejsrdečněji pozvat na letošní NOC KOSTELŮ, 

která se bude konat dne 10.6. 2022 od 17.00 hodin do 21.00 hodin 

v prostorách kostela Husova sboru ve Vratimově na ulici Školní 217. 

 

Program:

Od 17. 00 hodin - vystoupení dětí z tanečního studia Mata Hari z Hrabové 

Od 18.00 hodin - smažení vaječiny 

V 19.30 hodin - koncert Lenky Černé (zpěv)a Bedřicha Buksy (klávesy)

 

V průběhu celého podvečera si budete moci také prohlédnou prostory sboru a zvonice, výstavu fotografií Hany Stránské a jejich kolegů 

a pro zájemce bude připravená také možnost vyrobit si něco pěkného z korálků. 

 

Za NO CČSH ve Vratimově – rada starších a farářka Šárka Juřinová

 

 

„Bůh tak miloval svět, že dal svého  jednorozeného Syna,

 aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16).

 

Milé sestry, milí bratři, Pokoj Vám

O Velikonocích prožíváme tragickou událost jedinečného muže,který změnil svět nikoliv tím, že zabíjel druhé, 

ale tím, že se sám nechal zabít přibitím na kříž.

Tento člověk, který svým vrahům odpouští, když ho zabíjejí, je Synem Božím, který „nelpěl na tom, že je rovný Bohu, 

ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka…...ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2,7-8).

Ježíšův potupný konec měl znamenat definitivní vítězství nenávisti a smrti nad láskou a životem.

 Ale nestalo se tak! Na Golgotě byl sice vztyčen kříž,na kterém visí mrtvý muž, ale tento muž byl „Synem Božím“.

Bratři a sestry! Na Golgotě se tyčí kříž, ale pohled naší víry míří k rozbřesku nového dne. Zakoušíme již nyní radost a zář Velikonoc.

S touto jistotou pokračujme na naší cestě.

 

 

Společně se v našem sboru sejdeme k bohoslužbám takto.

 

Na Velký pátek  15.4.2022 – v 18 .00 hodin

 

Na Boží hod velikonoční v neděli 17.4.2022 – v 8. 30 hodin

 

 

Dále si Vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat na letošní Noc kostelů

která se bude konat  v pátek 10.6.2022

 

Náš sbor na Školní ulici ve Vratimově bude otevřen od 17.00 hodin do 21.00.

Připravujeme bohatý program, jehož součástí bude od 18.00 hodin smažení vaječiny.

O přesném program Vás budeme informovat prostřednictvím vývěsek u sboru i v rámci města.

 

Vám všem radostné Velikonoce ve světle vzkříšeného Pána!

Šárka Juřinová - farářka

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

„Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“                         J 18,37

 

 

Milé sestry, milí bratři, 

pokoj našeho Pána v nastalém adventním čase, ať je s Vámi se všemi.

 

 

Ježíš mluví o pravdě. Co je to pravda? V první řadě je to slovo, které používáme velmi často skoro bezmyšlenkovitě a to v různých souvislostech. Hledala jsem, co slovo pravda znamená. A našla jsem následující dvě definice: „tvrzení odpovídající skutečnosti“ nebo také „skutečnost, jenž se nedá přesně určit slovy“.  Myslím, že slovo pravda používáme přespříliš často pro podpoření svého názoru nebo přesvědčení. A to bez hlubšího zkoumání a ověření! A tím pak bohužel opravdové pravdě ubíráme na hodnotě. Když slýcháme nebo sami hlásáme nejrůznější pseudopravdy, stáváme se časem nedůvěřivými a možná už těžko rozlišujeme, co skutečně je a co není pravdivé. A pak můžeme bohužel volit různé strategie – můžeme věřit všemu, nebo naopak ničemu, můžeme na hledání pravdy rezignovat, být ke všemu skeptičtí. Možná nakonec dojdeme i k tomu, co tak často slýchám: „Nemůžeš věřit nikomu, jen sám sobě.“ Opravdu to tak je? Nezapomínáme na někoho? Vždyť Ježíš vydal svědectví o skutečné pravdě. Jestliže nevěříme nikomu, znamená to, že ani Jemu? Srovnáváme naše lidské, omezené, pravdy s tím, s čím přišel Ježíš na tento svět? On je Alfa i Omega. Začátek, konec i všechno mezi tím. V jeho blízkosti máme možnost být blízko i pravdě. Pravda je jeho součástí. Jemu můžeme věřit. Když jsme mu opravdu blízko, nemusíme se bát všech možných i nemožných „pravd“ současného světa.

Když jsme mu blízko, můžeme si uchovávat vnitřní pokoj
i v době převládajícího zmatku, chaosu a rozdělení.
A můžeme se tak vydávat denně na cestu, která je někdy zahalená tmou, mlhou, strachem a obavami.
Ve spojení s Bohem člověk neztrácí vnitřní orientaci navzdory vnějším bouřím.
Jeho hlas nám může v hledání a naslouchání pravdě zejména v adventní a vánoční době  hodně pomoci…

 

Dovoluji si Vás tímto pozvat k vánoční bohoslužbě  

a to v pátek  24.12.2021 ve 20.00 hodin .

 

Dále se také k sejdeme k novoroční bohoslužbě 

v neděli  2.1.2022 v 8.30 hodin.

 

Pravidelně se pak bohoslužby konají vždy

1. neděli v měsíci od 8.30 hodin.

 

Bohoslužby můžete navštívit také v sousední NO ve Frýdku – Místku

na ulici Husova 377 a to :

v sobotu 25.12.2021 v 9.30 hodin

v sobotu 1.1.2022 v 16.00 hodin.

 

 

 

Pokud jste ještě neměli možnost zaplatit církevní příspěvek, 

můžete tak učinit před kteroukoli bohoslužbou, nebo převodem na bankovní účet .                         

Minimální příspěvek byl radou starších stanoven na 250,- Kč ročně.

 

 

Také si Vás dovoluji informovat o probíhající rekonstrukci sboru, ale především fary.

Za velký úspěch považuji to, že se nám podařilo zřídit plynové vytápění bytových prostor i farní kanceláře.

Byla to investice v částce 105 000,- Kč, čímž byly vyčerpány finanční možnosti NO. 

Budeme tedy vděčni za jakýkoli dar, který nám pomůže v rekonstrukcích pokračovat.

 

 

                        Za RS NO CČSH ve Vratimově  farářka  Šárka Juřinová .

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí spoluobčané

Měsíc listopad, je vždy měsícem vzpomínek na naše blízké, jejichž pozemská cesta již byla ukončena. I v našem Husově sboru ve Vratimově, jsme na zemřelé při bohoslužbě vzpomínali. Avšak v našem kolumbáriu máme i urny s ostatky zemřelých, ke kterým dlouhodobě nikdo nechodí. Dovolujeme si tedy touto cestou zveřejnit jména zesnulých v naději, že se najdou jejich příbuzní. Třeba někoho z nich najdete ve svém rodokmenu.

 Rada starších NO CČSH ve Vratimově.

 

Kolumbární schránka č:       Jména zemřelých

4.    Anna Bruzdová + 1935 ve věku 66 let, Josef Bruzda + 1952 ve věku 64 let.

5.   Jan Sykora nar. 1893 + 1965, Marie Sykorová nar. 1896 + 1972

8.    Matouš Staněk nar. 1895 + 1971, Karolina Staňková nar.1896 + 1970

9.    Františka Rieglová nar. 1899 + 1972, Vilém Riegl + 1941 ve věku 45 let

14.  Růžena Seidlová nar. 1900 + 1979, Alois Saidl nar. 1889 +1969

15.   Anežka Držkovičová nar. 1894 + 1960

16.   Josef Sládek + 1954 ve věku 71 let

21.   František Vrubl nar. 1885 + 1959

22.   Josef Derszkievicz nar. 1886 + 1960 , Jana Zajdlerová +1947 ve věku 67 let

28.   Karel Handzel nar. 1885 + 1948, Alois Handzel nar.1911 + 1970

29.   Emanuel Čajka nar. 1891 + 1935, Karel Chmelař + 1937 ve věku 39 let.

34.   Josefa Zatloukalová+1949 ve věku 74 let,František Zatloukal nar.1880+1934

35.   Leo Vidlák nar. 1907 + 1991

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Milé sestry, milí bratři, pokoj Vám.

 

Lidský život je putováním. K jakému cíli? Jak nalézt cestu?

Je to, jako kdybychom na plavbě po často temném a rozbouřeném moři dějin

vzhlíželi ke hvězdám, aby nám ukazovaly cestu.

Světlo samotné je Ježíš Kristus, slunce, které vyšlo nad všemi temnotami dějin. 

Abychom k tomuto světlu dospěli, potřebujeme i nám blízká světla – osoby, 

které světlo čerpají z jeho světla a podle nichž se tak můžeme orientovat při svém putování. 

 

Mnozí nám blízcí lidé – ta naše blízká světla již přešli práh věčnosti a nám zbyly vzpomínky na jejich blízkost.

 

Dovolte mi pozvat Vás na vzpomínkovou bohoslužbu k uctění památky zesnulých, a to

v neděli 31.10.2021 v 8.30hodin do Husova sboru ve Vratimově.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Příjměte prosím pozvání na 2 vyjímečná setkání, a to svěcení sestry kazatelky Šárky Juřinové pozv_vel.jpg a dále tradiční výroční pouť na Ostravici plakat2.jpg

 

.............................................................................................................................

 

Bohoslužba 6. 6. 2021 se bude konat od 10:00

 

......................................................................................................

 

NOC KOSTELŮ

Husův sbor Vratimov bude otevřen od 18 - 20 hodin. Proběhne také výstava fotografií Hany Stránské

 

................................................................................................................................

 

Bohoslužba 2.5.2021 se koná v 10:00

.............................................................................................................................

 

SČÍTÁNÍ LIDU!

Dopis biskupů ke sčítání obyvatel 2021.pdf (71321)

..............................................................................................................................

 

Milé sestry a bratři!

V příloze naleznete informace k Vánočním svátkům. 

Vánoce 2020.doc (32768)

 

.............................................................................................................................

 

Milé sestry a bratři!

V příloze naleznete informace

pastorační dopis Vratimov.doc (47616)

 

Podpora v čase pandemie

Bůh je s námi (2).pdf (839235)

 

...............................................................................................................................

 

V neděli 27. září 2020 od 14 hodin se v našem Husově sboru ve Vratimově uskutečnila první autorská výstava fotografií paní HANY STRÁNSKÉ.

Vernisáž byla hudebně doprovázená panem Bedřichem Buksou a zpěvem paní Lenky Černé.

V rámci této akce se konal i křest charitativního kalendáře. Veškerý výtěžek z prodeje půjde na výstavbu dětského hospice s názvem Dům pro Julii, který bude postaven

 v Brně.

Jde o ojedinělý projekt, který je v naší zemi jistě velmi potřebný. Bohužel nemoc, umírání a smrt se nevyhýbá ani dětem.

Bude to místo, kde zkušení zdravotníci, pečovatelé, psycholog, duchovní, sociální pracovník a další poskytnou tu nejlepší možnou péči v těžkém období. Dům pro Julii nabídne péči odlehčovací pro dlouhodobě i krátkodobě pečující, i možnost společného prožití terminálního stádia onemocnění.

 

www.dumprojulii.com

 

Fotografie z akce naleznete zde. 

 

.........................................................................................................

Milé sestry a bratři, 

v přílohách nalzenete pár důležitých informací:

Oznámení-NO.docx (13788)

...........................................................................................................

Milé sestry a bratři, 

v přílohách nalzenete pár důležitých informací:

pastorační dopis Vánoce 2019 Vratimov.docx (68218)
Pouť do Litovle.docx (12313)
Výňatek z Dopisu k přípravě na 100.docx (180747)
 

.............................................................................................................

Milé sestry a bratři.

V příloze naleznete informace k velikonocům.

 

Tradiční Velikonoční beránek – pro tělo.docx (127762)

pastorační dopis 19-1.doc (52736)

 

...............................................................................................................

Milé sestry a bratři.

V příloze naleznete informace k dušičkám. 

Dusicky_Vratimov.doc (52224)

.....................................................................................................................

 

Na velký pátek 30.3.2018 se sejdeme ke čtení pašiji v 16.00 hodin. Na hod Boží velikonoční  1.4. 2018 bude bohoslužba se svátosti večeře Páně v 10 .00 hodin.

 

pastorační dopis Vratimov 2018.doc (59904)

.....................................................................................................................

 

Milé sestry, milí bratři, přátelé

 

          předpokládám, že většina z nás, když drží v ruce tento list, kroutí hlavou  - „to už  opravdu zase budou svátky?“ Ano brzo tomu opravdu tak bude, jsme zase o něco starší – doufejme i moudřejší, obávám se však, že také otrlejší, protože tak jako se tréninkem vypracují tvrdé svaly, tak se neustálým náporem demagogie, prázdných slibů, nátlaku, vyvolávaného strachu a napětí vypracuje tvrdá duše...

           Ztvrdlé srdce člověka ochrání od strachu z cizinců, z chudoby z nejisté budoucnosti naší země i všehomíra, ale také mu odepře těšit se plně ze života s bližními na tomto úžasném světě ve slunných chvílích, kdy dokážeme v kapce rosy, v úsměvu vnoučete, v podané ruce přítele vidět Boží zázraky.

           A tak je možná lepší spolehnout se na to, co nám bylo dáno – na svou víru, na přátelství a pomoc shůry, na vše prostupující lásku, která nás dokáže provést i temnotu a bolestí, protože jak říká ve svém aforismu Pavel Kosorin: „Bůh nevede lidi za ručičku, ale za srdce...“ a právě vnímavé srdce nám umožní nejen plně prožívat to pozitivní, ale použít i správnou porci soucitu a pomoci -  kde je to třeba, správnou porci hrdosti a síly - abychom se dokázali zastat slabých a abychom právě my přinesli světu kapičku světla a naděje – a nejenom o svátcích.....

          Nenechme se semlít konzumem, reklamou, politickou propagandou – to vše pomine – ať jednou můžeme s apoštolem říci: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce.

 

Trocha inspirace pro dny sváteční i všední: Christina Rossetti -  Co mohu dát

 

Co já chudý

mohu Bohu dát?

Kdybych byl pastýř,

dám mu ovečku,

kdybych byl vinař,

dám mu bečku,

kdybych byl král,

dám mu velký dar,

ale, že jsem chudý,

mohu jen své srdce dát,

Učiním to ale rád.

 

 

Nezapomínáme na své členy a příznivce a nezapomínáme ani na ty, kteří nás již opustili a jsou Kristu blíže. Již za krátko vzpomeneme společně.

 

 

 

PAMÁTKA ZESNULÝCH

Ke vzpomínkovým bohoslužbám se sejdeme

ve Vratimověneděli 29. 10. 2017  8,30 hod.

 

 Ve čtvrtek 2.11.02016 bude Husův sbor otevřen k tichému posezení, modlitbě, zapálení svíčky v době od 16,00 – 18,00 hod...

 

Havířově v DD v neděli 5.11.2016 ve 14,00 hod

 

 

 

 

 

 

                            Adventní a Vánoční setkání proběhnou v těchto termínech:

ADVENT A VÁNOCE 2017

                    3.12. neděle   1. Adventní                           14,00 hod.  Havířov

                  10.12. neděle   2. Adventní                             8,30 hod.  Vratimov

                   24.12. neděle Vigilie narození Páně – Štědrý den  20,30 hod. Vratimov           

 

25.12. pondělí   Boží hod Vánoční – všichni jsou zváni do Husova sboru v Ostravě Moravské s Slezské, kde proběhnou bohoslužby přenášené Českou televizí.

Sloužit bbratr biskup a bratr farář Kovalčík     10,00 hod. Slezská Ostrava

 

                   

 

Chtěli bychom také velmi poděkovat všem, za dary a církevní příspěvky ve prospěch náboženské obce a církve.

Příspěvky i dary můžete i nadále pozukazovat na bankovní účet: 2800942599/2010.

 

S přáním Pokoje Božího                                                           Mgr.Gabriela Bjolková - farářka

..................................................................................................................................

 

 Na přání členů náboženské obce se budou od 1.10.2017 konat bohoslužby vždy  2. a 4. neděli v měsíci od 8.30 hodin.

29.10.2017 se pak uskuteční bohoslužba k uctění památky zesnulých a to také v 8.30 hodin.

 

......................................................................................................................................................

 

21. května se uskutečnil varhanní koncert pana Ondřeje Muchy. Byl to velký kulturní zážitek. Fotografie z tohoto koncertu naleznete ve fotogalerii. 

 

 

Dále Vás Husův sbor ve Vratimově  zve u příležitosti noci kostelů dne 9.6.2017 k jeho návštěvě a to v době od 18.00.-21.00 hodin.

Dozvíte se něco o historii sboru, prohlédnete jeho interiér, kde je v současné době umístěna i malá výstava obrazů paní Hany Kupkové - vnučky jednoho ze zakladatelů Husova sboru pana Albína Dobeše.

Od 20.30 hodin pak bude na varhany hrát pan Pavel Král .

 

.........................................................................................................................................................................................

J. Stenley Trumpet voluntary

J. C. Vogler Jesu Leiden, Pein und Tod

M. Weckmann Fantasie

J. G. Walther Warum betrübst du dich, mein Herz

J. S. Bach Preludium g moll

       Christ lag in Todesbanden

       O Mensch, bewein dein Sünde groß

       Erstanden ist der heil'ge Christ

      Allein Gott in der Höh sei Ehr

C. Ph. E. Bach Sonata F dur

 

 

..........................................................................................................................

 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB NA DUBEN – ČERVEN 2017

 

Neděle 9.4. 2017     -   14.00 hodin  ….....Květná neděle

 

Ptek    14.4.2017       -    17.00 hodin..............Velkopáteční pašijové čtení

 

Neděle 16.4. 2017      -    14.00 hodin …..........Zmrtvýchvstání Krista

 

Neděle  23.4.2017      -     14.00 hodin

 

 

Neděle 14.5. 2017    -   14.00 hodin

 

Neděle 28.5. 2017    -  14.00 hodin

 

 

 Neděle 11.6. 2017     - 14.00 hodin

 

Neděle 25.6. 2017    - 14.00 hodin

 

 

 Pro vyřízení záležitostí týkajících se kolumbária a pohřebních obřadů , volejte na telefonní číslo 606 574 250 – kazatelka Šárka Juřinová

 

 

....................................................................................

 

 

Vítejte v postní době, bratři a sestry v Kristu.

 

Ten, který je chlebem života, začal svou službu hladem na poušti.

  Ten, který je vodou života, skončil svou službu žízní na kříži.

         Ten, který byl znaven, dává pravý odpočinek.

              Ten, který platil daň, je Králem králů.

             Ten, který se modlil, slyší naše modlitby.

                   Ten, který plakal, osuší naše slzy.

    Ten, který byl prodán za třicet stříbrných, nás vykoupil.

  Ten, který byl veden jako beránek k zabití, je dobrý Pastýř.

        Ten, který zemřel, byl vzkříšen a přinesl život všem,

                                     kdo v něho věří.

 

           

                         Život je plný paradoxů a přece

                    je to ta nejhlubší skutečnost a pravda……

 

 

„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, 

po ní se vydejte a Vaše duše naleznou klid. „

                                                                              Jer. 6,16

 
----------------------------------------------------------------------------------
 
Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu,
ráda bych všem popřála
"dobrý požehnaný rok 2017" - dostatek zdraví síly i radosti a vedení Ducha Svatého pro vás, vaše rodiny, naši náboženskou obec, církev, stát ...
 
Kéž nás Pán vede, opatruje a žehná nám.
Mgr. Gabriela Bjolková
 
Ž 67,2n,7b
Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání,
kéž nad námi rozjasní svou tvář!
Ať je známa na zemi tvá cesta,
mezi všemi pronárody tvoje spása!
Bůh nám žehná, Bůh náš.


 PAMA'TKA  ZESNULY'CH

 

Ke vzpomínkovým bohoslužbám se sejdeme:

ve Vratimově - v neděli 30.10.2016 ve 14,00 hod.

                       (bohoslužba ze 23.10. se tímto přesouvá !)

                       ve středu 2.11.2016 bude Husův sbor otevřen k tichému posezení, 

                       modlitbě, zapálení svíčky v době od 15,00 - 18,00 hod.

v Havířově v DD - v neděli 6.11.2016 ve 14,00 hod

 

  ADVENT A VA'NOCE  2016

 

Adventní a Vánoční setkání proběhnou v těchto termínech:

4.12.  neděle 1. Adventní             14,00 hod  Havířov

11.12. neděle 2 Adventní              14,00 hod  Vratimov

 

24.12. čtvrtek  Vigilie narození Páně - Štědrý den       22,00  hod  Vratimov

25.12.  neděle   Boží HOd Vánoční - pobožnost                14,00 hod. Vratimov

 

1.1.      neděle  Nový rok, jméno Ježíš - pobožnost          14,00 hod. Havířov

========================================================

Veřejná sbírka na opravu střechy Husova sboru

Bankovní účet číslo:
       2800942599 / 2010 
   FIO banka a.s.

VS:  9

KS:  0558

 

       Děkujeme našim věřícím za finanční podporu při opravě střechy Husova sboru.
 

Fotodokumentace vývoje oprav
>>>  Opravy 2015  <<<

čtení k zamyšlení

Andělu církve ve Filadelfii piš:

   Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův;
   když on otvírá, nikdo nezavře,
   a když on zavírá, nikdo neotevře...

Zvítězivšího učiním sloupem v chrámě svého Boha
a chrám již neopustí;
napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města,
nového Jeruzaléma,
který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

Andělu církve v Laodikeji piš:

 Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý,
 počátek stvoření Božího:

„Vím o tvých skutcích;
nejsi studený ani horký.
Kéž bys byl studený anebo horký !
Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji !
A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.

   Radím ti,
abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl;
a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu;
a mast k potření očí, abys prohlédl.

Já kárám a trestám ty, které miluji;
vzpamatuj se tedy a čiň pokání.

Hle, stojím přede dveřmi a tluču;
zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi,
vejdu k němu a (jen tehdy) budu s ním večeřet a on se mnou ...“

                                                                      Zj  3,7.12-20

Modlitba 

O budoucnost

se nemusí strachovat člověk,

který ví, kdo má od ní klíče.

Nemusí mít strach z dalších dní,

protože ví,

kdo je Pánem času.

Nikdy nepochybuje,

protože zná Toho,

kdo pochybnosti rozptýlí...

Kontakt

Šárka Juřinová

sarkajurinova@seznam.cz

Školní 217/3,
739 32 Vratimov

+420 606 574 250

Bankovní spojení

2800942599 / 2010 Fio banka

Vyhledávání

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode